Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2014

brefffica
09:36
0776 2a77
Reposted fromSheSinner SheSinner viamorsik morsik
09:36
6666 3cc7
09:36


Submitted by francescamellark
Reposted frominspired inspired viamorsik morsik
09:36
You are not free until you have no need to impress anybody.
Joyce Meyer (via jacquelinechristinunicorn)
Reposted fromtwice twice viainaya inaya
09:35
8865 1084 500
Reposted fromtwice twice viaXavax Xavax
brefffica
09:35
9097 5113
Reposted fromretaliate retaliate viaXavax Xavax
brefffica
09:31
6456 31c0
Reposted fromb-eat-brains b-eat-brains viadisheveled disheveled
brefffica
09:29
7744 6eb5
Reposted fromCsengee Csengee viabitelz bitelz

March 23 2014

brefffica
14:30
9341 9cef 500
Reposted fromdeszcz deszcz viakasiarzyna kasiarzyna
brefffica
10:09
Sztuką nie jest za­pom­nieć i odejść. Sztuką jest prze­baczyć i żyć obok te­go, który pot­ra­fił Cię zranić. 
— znalezione
10:07
0095 51ae
Reposted fromwestwood westwood viaaskman askman
10:07
4813 66cf
Reposted fromstateofpit stateofpit viaaskman askman

March 22 2014

19:22
2339 d2a7
brefffica
18:38
18:13
9534 c7f0 500
Reposted fromdeviate deviate viablackandwhite blackandwhite
brefffica
14:44
Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą
— Lidia Jasińska
Reposted fromswojszlak swojszlak vianataliana nataliana
brefffica
14:44
6496 d437
Reposted fromcontroversial controversial viaanuszka anuszka
brefffica
14:42

Poczynaniami ludzkimi steruje właściwy poszczególnym jednostkom demon erotyczny

— Luis Buñuel
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viayveee yveee
brefffica
14:11
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— Dr House.
Reposted fromzabka zabka vianataliana nataliana

March 08 2014

brefffica
11:37
6168 09e6
Reposted fromjoyce-james joyce-james viastraggler straggler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl